บทความเกี่ยวกับ: รับโดเนท

เวลาตัดยอดเงิน

ทิปมีขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เวลาตัดยอดเงินช่องทางต่างๆ ดังนี้

True Wallet ตัดยอดเวลาสิ้นวัน (23:59:59) ของวันที่ 1 ในเดือนถัดไป
LINE Pay ตัดยอดเวลาสิ้นวัน (23:59:59) ของวันที่ 1 ในเดือนถัดไป
PromptPay ตัดยอดเวลา 23:00:00 น. ของวันสุดท้ายของเดือน

ยอดหลังเวลานี้นับเป็นรายการของเดือนถัดไป

ตัวอย่างหากได้รับโดเนทดังรายการนี้

True Wallet 10 บาท วันที่ 31 เวลา 22:50:00
PromptPay 20 บาท วันที่ 31 เวลา 22:55:00
True Wallet 30 บาท วันที่ 31 เวลา 23:00:00
PromptPay 40 บาท วันที่ 31 เวลา 23:10:00
LINE Pay 50 บาท วันที่ 1 เวลา 23:59:00

จะได้รับเงินตามข้อ 1, 2, 3, 5 ส่วนข้อ 4 จะได้รับในเดือนถัดไป

ใบเสร็จรับเงินใบเสร็จรับเงินจะออกตามค่าบริการที่ได้รับ ณ วันเวลาที่ออกใบเสร็จรับเงิน ซึ่งอาจไม่ตรงกับการตัดยอดเงินข้างต้น

อัปเดตเมื่อ: 02/02/2022

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!