หากใช้บัญชีธนาคารประเภทไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร สามารถส่งเอกสารแทนหน้าสมุดบัญชีที่ธนาคารออกให้ได้

กรณีบัญชีที่มีสมุด แต่สมุดหาย จะต้องขอทำสมุดใหม่เท่านั้นเนื่องจากจะไม่มีเอกสารตามรายการนี้

ตัวอย่างเอกสารที่ TipMe ยอมรับ
ธนาคารกสิกรไทย

สามารถขอภาพสมุดบัญชีธนาคารประเภทบัญชี K-eSaving Account ได้บนแอพพลิเคชั่น K PLUS เวอร์ชั่น 5.3.0 เป็นต้นไป

เข้า App K PLUS (หน้าแรก)
เลือกเมนู อื่นๆ
เลือกเมนู การตั้งค่า
เลือกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ที่ต้องการหน้าสมุดบัญชี
เลือกเมนู สมุดบัญชี
กดบันทึกธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

ธนาคารจะออกเอกสารให้เมื่อเปิดบัญชีดังภาพนี้

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!