หากใช้บัญชีธนาคารประเภทไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร สามารถส่งเอกสารแทนหน้าสมุดบัญชีที่ธนาคารออกให้ได้เฉพาะธนาคารดังรายการนี้

กรณีบัญชีที่มีสมุด แต่สมุดหาย จะต้องขอทำสมุดใหม่เท่านั้นเนื่องจากจะไม่มีเอกสารตามรายการนี้

เอกสารที่ TipMe ยอมรับ
ธนาคารกสิกรไทย

สามารถขอภาพสมุดบัญชีธนาคารประเภทบัญชี K-eSaving Account ได้บนแอพพลิเคชั่น K PLUS เวอร์ชั่น 5.3.0 เป็นต้นไป

เข้า App K PLUS (หน้าแรก)
เลือกเมนู อื่นๆ
เลือกเมนู การตั้งค่า
เลือกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ที่ต้องการหน้าสมุดบัญชี
เลือกเมนู สมุดบัญชี
กดบันทึกธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

กรณีเปิดบัญชีไม่มีสมุดผ่านแอพพลิเคชั่น ท่านจะไม่สามารถออกเอกสารยึนยันได้ จำเป็นจะต้องเปิดบัญชีใหม่ที่มีสมุดธนาคาร

กรณีท่านได้รับเอกสารจากธนาคาร (เป็นกระดาษ) ดังภาพนี้ สามารถใช้ยึนยันตนกับ TipMe ได้ธนาคารอื่นๆ

ในขณะนี้ TipMe ขอสงวนสิทธิ์ งด รับเอกสารแทนบัญชีธนาคารของธนาคารนอกเหนือจากรายการด้านบน เช่น

ภาพหน้าจอแอพพลิเคชั่นธนาคาร (Mobile Banking หรือ Internet Banking)
เอกสารกระดาษอื่นๆ ที่ธนาคารออกให้ นอกเหนือจากสมุดบัญชี
รายการเดินบัญชี (Statement)
ภาพบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!